DOI: https://doi.org/10.30837/IVcsitic2020201444

Implementation of a monitoring system in an automated fare collection system

Anna Budko, Lyudmila Shapa, Stanislav Partyka

Анотація


This article describes the benefits of implementation of a monitoring system in an automated fare collection system and suggests some methods for its implementation.

Повний текст:

PDF

Посилання


Yeromina N. S., Shapa L. S., Budko A. O. “Using of global positioning system navigation services in automated fare collection systems”, CSITIC, pp. 51–52, April 2018.

Guilin L. D., Zhang J. Z. Shaohua C. Vehicle Monitor System for Public Transport Management Based on Embedded Technology, Physics Procedia, vol. 24, pp. 953-960, March 2012.

Martovitskii, V. A., Ruban, I. V. Model' mul'tiagentnoi sistemy sbora i khraneniya informatsii. Sistemi upravlіnnya, navіgatsії ta zv'yazku, (6), 150-153.

Martovytskyi V. O. Arkhitektura multyahentnoi systemy monitorynhu rozpodilenykh informatsiinykh system / V.O. Martovytskyi, K. R. Lokotetska // tezy dopovidei KhXVII mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii MicroCAD-2019, 15-17 travnia 2019 r.: u 4 ch. Ch. IV «Informatsiini tekhnolohii: nauka, tekhnika, tekhnolohiia, osvita, zdorovia». – Kh. : NTU «KhPI», 2019. – S. 164.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.